Wmo wat betekent dat?

Ik ben op zoek naar...

zoeken

contactgegevens

Bezoekadres:
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Postadres:
Fabrieksdijk 6,
4651 BR Steenbergen

Telefoon 0167-541131
info@vraagwijzersteenbergen.nl

 

Vraagwijzer wordt gefaciliteerd door Traverse Groep


Downloads

WMO MELDINGSFORMULIER

 

CJG MELDINGSFORMULIER


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 in werking getreden.

Het doel van de Wmo is dat u kunt meedoen in de maatschappij.

 

De Wmo is in de plaats gekomen van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zelfstandig, thuiswonende mensen, die beperkt zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om mensen met een beperking, een chronische ziekte of met psychische, psychiatrische of sociale problemen. Doel is om meer mensen met ondersteuning en zorg, thuis te laten wonen. Om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. De maatschappelijke ondersteuning die gemeenten nu bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van persoonlijke begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Ook wordt de hulp bij het huishouden anders vormgegeven. Al deze taken vormen samen de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), onder de term maatschappelijke ondersteuning. Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2015. De gemeenten krijgt hiervoor geld van het Rijk. Omdat het Rijk bezuinigt, moeten de gemeenten de taken echter met minder geld uitvoeren.

  

Wat wil het Rijk?
Het Rijk wil de langdurige zorg, zoals deze nu is georganiseerd in de AWBZ en Wmo, hervormen. Deze hervorming is volgens het Rijk nodig, omdat mensen andere eisen stellen aan de langdurige zorg. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en daar moet de zorg op worden aangepast. Daarnaast is de hervorming nodig, omdat het zorggebruik in de afgelopen jaren sterk is toegenomen en de kosten navenant zijn gestegen. Om de kosten van het zorgstelsel betaalbaar te houden, is het Rijk van mening dat mensen weer meer voor elkaar moeten gaan zorgen en zich weer meer betrokken moeten gaan voelen bij elkaar. Bij de hervorming van de langdurige zorg heeft het Rijk dan ook de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 

  1. Uitgegaan wordt van wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen;
  2. Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd;
  3. Voor diegene die, ook met steun van de omgeving, niet zelfredzaam kan zijn, is er op participatie gerichte ondersteuning en/of passende zorg;
  4. De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermde, intramurale omgeving in de Wet langdurige zorg. De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die blijvend behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebben.

 

 

Samenwerking

 De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben besloten de Wmo 2015 gezamenlijk in te voeren. De samenwerking houdt in dat de drie gemeenten dezelfde uitgangspunten hanteren bij de uitvoering van de Wmo 2015 en er naar streven deze uitvoering zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betekent dus dat de uitwerking per gemeente kan verschillen. Daarnaast vindt er gezamenlijke afstemming plaats tussen de gemeenten en de betrokken partijen zoals de diverse aanbieders en/of (zorg)organisaties.

 

Wat is de werkwijze na 1 januari 2015?

Binnen de Wmo staan de mogelijkheden van een persoon en zijn omgeving centraal. Wanneer iemand een probleem ervaart en niet meer (voldoende) deel kan nemen aan de samenleving, dan kan diegene hiervan een melding doen bij de gemeente. Vervolgens wordt eerst gezamenlijk de vraag verhelderd, waarna de mogelijkheden van die persoon en zijn omgeving/sociale netwerk in kaart worden gebracht. Wat kan die persoon en/of zijn omgeving doen om het probleem op te lossen? Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om hierbij vrijwilligers of algemene voorzieningen in te zetten. Lost dit het probleem niet (volledig) op, dan wordt er gekeken of het probleem opgelost kan worden door middel van maatschappelijke ondersteuning die geregeld wordt via de Wmo.

 

Voor meer informatie over de veranderingen per 1 januari 2015 KLIK HIER

  

 

In het besluit voorziening maatschappelijke ondersteuning treft u meer informatie aan, om deze in te zien Klik Hier.

 

Wilt u meer informatie over een Wmo voorziening, klik dan op de startagina van deze website, vervolgens kiest u een product uit één van de categorieën.

 

Adviesraad Wmo

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de gemeente Steenbergen op 23 januari 2008 de adviesraad maatschappelijke ondersteuning geïnstalleerd. De leden van de adviesraad zijn afkomstig uit alle kernen van de gemeente en vertegenwoordigen de 9 prestatievelden van de Wmo.

De taak van deze raad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over alle zaken van maatschappelijke aard. Door de installatie van de adviesraad zijn de cliëntenraad en de ouderenadviesraad opgeheven. Vanuit de adviesraad is een werkgroep ouderen benoemd als rechtsopvolger van de ouderenadviesraad. Hun vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis en zijn openbaar.

In de afgelopen tijd heeft de adviesraad onder meer gesproken over het beleidsplan Wmo, aanbesteding huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, de deeltaxi, het klanttevredenheidsonderzoek, speelruimtebeleid, mfa Kruisland en nota Ouderenbeleid.
Daarnaast is ongevraagd advies gegeven over de tariefstelling betreffende de eigen bijdrage die clienten in de gemeente Steenbergen betalen voor het afnemen van thuiszorg.