Woningaanpassingen

Ik ben op zoek naar...

zoeken

Woningaanpassing (niet Wmo)

 

Indien u woont in een huurwoning van Stadlander of Woonkwartier bestaat, onder voorwaarden, de mogelijkheid een aanpassing te krijgen via de betreffende woningstichting.

 

Wanneer komt u in aanmerking?

Een of meerdere van deze voorzieningen worden gratis (en zonder huurverhoging) door de betreffende woningcorporatie geplaatst wanneer u aan alle(!) volgende voorwaarden voldoet:

 • u heeft langdurige of blijvende medische beperkingen
 • u woont in een huurwoning van Stadlander of Woonkwartier
 • u gaat niet binnen een half jaar verhuizen naar een andere woning
 • uw inkomen is onder de grens van de huurtoeslag

 

Over welke voorzieningen gaat het?

 • verhoogd toilet
 • standaardbeugels bij toilet en/of douche
 • eenhendelmengkraan
 • thermostatische kraan

 

 

Woningaanpassing via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

 

Ondervindt u belemmeringen door medische beperkingen bij het normale gebruik van de woning en heeft u hier zelf geen oplossing voor? Dan kunt u een melding indienen bij de afdeling Wmo.

 

De noodzaak voor een woningaanpassing via de Wmo moet medisch (langdurig) noodzakelijk zijn. Bovendien moet het gaan om een niet algemeen gebruikelijke voorziening.

 

Onder een algemeen gebruikelijke voorziening wordt verstaan:

Een voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen met een beperking en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan vergelijkbare producten; naar geldende maatschappelijke normen tot het gangbare gebruik behorend. Hierbij is ook van belang of de voorziening tot het aanschaffingspatroon van de cliënt behoort;

De melding dient u in via een meldingsformulier bij Vraagwijzer. U kunt hierbij desgewenst een persoonlijk plan indienen. In een persoonlijk plan kunt u aangeven hoe u denkt dat het woonprobleem kan worden opgelost. Het indienen van een persoonlijk plan is niet verplicht.

In een gesprek met u zal uw melding besproken en beoordeeld worden door een consulent van de afdeling Wmo.

 

 Let op:

 • bij toekenning van een maatwerkvoorziening gaat de Wmo altijd uit van de goedkoopst adequate voorziening.
  Adequaat wil zeggen: noodzakelijk en passend bij de aandoeningen, beperkingen en belemmeringen van cliënt;
 • op een maatwerkvoorziening via de Wmo is een eigen bijdrage van toepassing, met uitzondering van rolstoelen. Zie hiervoor verder het onderwerp ´eigen bijdrage Wmo´.